Slovakia Authorized Ivermectin: Then What Happened?

Slovakia Authorized Ivermectin: Then What Happened?